Algemene voorwaarden

van: ACE-PACK, Muldersweg 42, 5051 NN Goirle, Postbus 341, 5050 AH Goirle.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ACE-PACK,

hierna te noemen ACE-PACK en een opdrachtgever, waarop ACE-PACK deze voorwaarden

van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

is afgeweken.

ARTIKEL 2. PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING.

1. Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van ACE-PACK zijn vrijblijvend.

De door ACE-PACK gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders

aangegeven.

2. De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als opdrachtgever dit

verzuimt en ACE-PACK bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 8 dagen geen

bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.

3. Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en ACE-PACK heeft, met toestemming

van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht,

dan geldt de opdracht conform de offerte.

4. Overschrijding van offertes tot 20% van het totaalbedrag indien het verpakkingsmaterialen

betreft en tot 10% van het totaalbedrag indien het overige zaken betreft, worden als begrotingsrisico

door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door

opdrachtgever te worden goedgekeurd.

5. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, porti en auteurscorrecties,

tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

1. ACE-PACK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ACE-PACK

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. In geval ACE-PACK bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde

gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in

samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en materiaalkeuze,

visueel tot een goed geheel te komen.

4. ACE-PACK bedingt deze Algemene Voorwaarden mede ten behoeve van al degenen, die

ACE-PACK bij de uitvoering van een opdracht betrekt.

5. Levering geschiedt franco, voor risico van de koper, aan het adres van de koper, indien deze

binnen een straal van 20 kilometer van de vestiging van ACE-PACK gevestigd is. In andere

gevallen geschiedt het transport voor rekening en risico van de koper.

ARTIKEL 4. GEBREKEN; KLACHTTERMIJN.

1. Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs

van hem verlangd kan worden op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te

gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn afgeleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het

overeengekomene;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.

2. Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 8

dagen na levering schriftelijk aan ACE-PACK te melden.

3. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot

nakoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 5. UITVOERINGSTERMIJN.

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,

ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens ACE-PACK.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ACE-PACK

derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen

tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ACE-PACK zal opdrachtgever

zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties

heeft, zal ACE-PACK de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast

honorarium is overeengekomen zal ACE-PACK daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of

aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal ACE-PACK geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de

wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ACE-PACK kunnen worden

toegerekend.

5. Zonder schriftelijke toestemming van ACE-PACK mag opdrachtgever geen verandering in

de ontwerpen aanbrengen tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever

wijzigingen wenst, dient ACE-PACK als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze

aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door ACE-PACK gehanteerde

honorariumtarieven.

ARTIKEL 7. BEËINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER.

Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft ACE-PACK recht op vergoeding van:

– alle door ACE-PACK gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van

beëindiging van de opdracht.

– de door ACE-PACK in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de betreffende opdracht

voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, excl. BTW, dat met de opdracht

gemoeid is.

ARTIKEL 8. BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT.

1. De vorderingen van ACE-PACK op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende

gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan ACE-PACK omstandigheden bekend worden,

die ACE-PACK goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen

zal voldoen.

– indien ACE-PACK de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid

te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is ACE-PACK bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te

schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd

het recht van ACE-PACK schadevergoeding te vorderen.

2. ACE-PACK kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij het ACE-PACK toekomende

honorarium verbeurt, evenals het recht op vergoeding van haar kosten, tenzij de

werkzaamheden reeds verricht voor de opdrachtgever waarde hebben.

3. Indien ACE-PACK echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke,

omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van

de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder

vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van

reeds gemaakte onkosten.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM.

1. Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen,

schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s,

mallen en digitale informatie, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren

van een product, oefent ACE-PACK het haar toekomende auteursrecht uit. Genoemde

zaken en het daarop rustende auteursrecht blijven haar eigendom, evenals het recht om van

genoemde zaken gebruik te maken.

2. ACE-PACK garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve

aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende

over het werk beschikken.

3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de

Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom

beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn,

verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of

op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij ACE-PACK voor de aanspraken ter zake

van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de

openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen

op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en ACE-PACK eindigt, voor

zover zij aan ACE-PACK toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever

worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele

ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan

ACE-PACK verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van

derden in het geding zijn, zal ACE-PACK voor het inschakelen van de derden op verzoek van

de opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk

is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

5. ACE-PACK is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren.

ARTIKEL 10. INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

1. Alle door ACE-PACK verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van)

tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en

geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te

worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen

niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ACE-PACK worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig

ander recht van intellectuele eigendom van ACE-PACK, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn

voor alle door ACE-PACK geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.

ARTIKEL 11. HONORARIUM.

1. Projecttarieven zijn gebaseerd op uurtarieven en op projectkosten.

2. De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:

– de bedrijfskosten van ACE-PACK;

– de kosten van financiering en risico;

– de kennis en specialisatie van ACE-PACK ten aanzien van de opdracht;

– het commercieel belang van de opdrachten de eventueel daarmee verband houdende vergoeding

voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking;

3. ACE-PACK kan verschillende uurtariefsoorten hanteren;

– een tarief voor adviezen, besprekingen, strategie- en conceptontwikkeling, te noemen:

conceptontwikkeling/strategie-uurtarief;

– een tarief voor illustratie- en lay-out-werkzaamheden als uitwerking, werktekeningen, teksten

reprobegeleiding, wijzigingen in het ontwerp, correctie- en controlewerkzaamheden en

reizen etc., te noemen: uitwerkuurtarief.

4. De hoogte van het uurtarief wordt mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de

opdracht, wanneer door de opdrachtgever voorrang, overwerk, nacht- of weekendarbeid

wordt verlangd.

5. Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en

uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale

bedrijfskosten van ACE-PACK en die voor de opdrachtgever worden gemaakt.

6. Indien ACE-PACK door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht

noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of

briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden

apart worden gefactureerd.

ARTIKEL 12. LICENTIEVERGOEDING.

1. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig ander of verder

gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen

gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt slechts het eerste gebruik als overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met ACE-PACK volledig

nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking

en verveelvoudiging, indien dit bij de opdracht is overeengekomen.

3. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van

de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming

en oplage.

4. Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding

tussen ACE-PACK en de opdrachtgever te worden gesloten.

5. Indien de opdrachtgever licentievergoeding(en) dient te voldoen, dienen, als ACE-PACK

daarom vraagt, opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden

vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.

ARTIKEL 13. CONCURRENTIEBEDING.

1. Indien de opdrachtgever van ACE-PACK verlangt ook buiten de duur van de omschreven

opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende

ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van ACE-PACK binnen een

branche opeist, heeft ACE-PACK recht op een vergoeding.

ARTIKEL 14. VERANTWOORDELIJK- EN AANSPRAKELIJKHEID.

1. ACE-PACK en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht

beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.

2. ACE-PACK en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit

hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. ACE-PACK draagt er zorg voor dat de ingeschakelde

deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.

3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken,

dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever vrijwaart ACE-PACK voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van

het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.

5. ACE-PACK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de

gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.

6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ACE-PACK

ontvangen zet-, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken

te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan ACE-PACK te

retourneren.

7. Goedkeuring van de proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat

ACE-PACK de aan de proeven of prototypen voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

8. ACE-PACK is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn

gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.

9. ACE-PACK ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde

ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt ACE-PACK een

toepasselijk aantal.

10. Als ACE-PACK voor de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht als handelingsbevoegd

gemachtigde optreedt kan ACE-PACK hiervoor een vergoeding verlangen.

11. ACE-PACK is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietging van

zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever

ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de

opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien ACE-PACK voor opdrachtgever werkzaamheden

op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever ACE-PACK,

ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip

van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van

opzet of grove schuld van de zijde van ACE-PACK.

12. De aansprakelijkheid van ACE-PACK voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten

uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag

als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen

honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen

honorarium. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van de

zijde van ACE-PACK of van haar medewerkers.

13. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die ACE-PACK

aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde ACE-PACK effectief

vrijwaart. ACE-PACK zal al het mogelijke doen, respectievelijke de opdrachtgever alle medewerking

verlenen, die van haar gevergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog

mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen. Het in dit lid bepaalde

geldt slechts ten aanzien van uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht

voortvloeit, zoals bij drukwerkopdrachten en advertentieplaatsingen.

14. Voor hoogwaardige bedrukkingen op plastic tassen of PP (non) woven tassen/ shoppers

of koeriertassen wordt gebruik gemaakt van rotatiediepdruk platen of cilinders.

ACE-PACK geeft dit duidelijk aan in haar offertes en opdrachtbevestigingen. De platen/

cilinders worden gemaakt van een koperlegering en zijn daardoor kostbaar, niettemin

zijn deze onder invloed van locale weer- en opslag condities, zoals vocht, slechts beperkt

houdbaar. ACE-PACK garandeert een houdbaarheid van maximaal 12 maanden

na levering van de tassen. Bij eventuele nabestellingen, later dan 12 maanden na levering

moet per geval bekeken worden of de platen nog bruikbaar zijn. Indien dit niet het geval is

zullen er nieuwe platen/ cilinders moeten worden gemaakt. ACE-PACK kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van nieuwe drukplaten of cilinders. Geheel

vrijblijvend kan worden gekeken naar een coulante oplossing hiervoor.

ARTIKEL 15. AFWIJKINGEN.

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of produkt en anderzijds het oorspronkelijke

ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef,

kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of

schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering

moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking

genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een

ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht

wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien

zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

– verpakkingsmaterialen: 20%;

– overige zaken: 10%.

Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

ARTIKEL 16. BETALING.

1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Betaling geschiedt:

– ofwel door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van ACE-PACK;

– ofwel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door ACE-PACK aangewezen

bankrekeningnummer t.n.v. ACE-PACK.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke. De opdrachtgever is

vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%

per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de

verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening

van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het

langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op

een latere factuur.

3. ACE-PACK is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien ACE-PACK van deze mogelijkheid

gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de

leveringsverplichting(en) van ACE-PACK op.

4. ACE-PACK mag, indien het maken van kosten voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijk

is, vooruitbetaling van deze kosten vragen.

5. ACE-PACK mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren.

ARTIKEL 17. INCASSOKOSTEN.

1. Alle voor de incasso van enig door de opdrachtgever aan ACE-PACK

verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de

opdrachtgever.

ARTIKEL 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

1. Alle door ACE-PACK geleverde zaken blijven eigendom van ACE-PACK totdat de opdrachtgever

alle verplichtingen uit met ACE-PACK gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij

zulks niet zal doen, is ACE-PACK gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud

rust bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder

zich houden, weg te halen.

ARTIKEL 19. OVERMACHT.

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis

verhinderen, en die niet aan ACE-PACK zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor

zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede

zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ACE-PACK; een algemeen gebrek

aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen an de overeengekomen

prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of

andere derden waarvan ACE-PACK afhankelijke is en algemene vervoersproblemen.

2. ACE-PACK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ACE-PACK zijn verbintenis had moeten

nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ACE-PACK opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ACE-PACK

niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien ACE-PACK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden

deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het

reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke

daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen

voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten

welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een

zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde

rechter in het arrondissement waarin ACE-PACK gevestigd is.